Carregant...

Avantatges

Avís de privacitat

Les dades personals facilitades són incorporades a una base de dades de la que és responsable HOTEL TERRADETS, S.L., amb CIF B-25249384, i amb seu a la Carretera de Balaguer a Tremp, quilòmetre 75 de Cellers (25631) LLEIDA.

Finalitat:

Les dades personals de referència seran tractades amb la finalitat de portar a terme correctament la prestació del servei d’hostatgeria en tots els seus termes i, en cas d’obtenir-se el consentiment exprés, per tal de remetre comunicacions comercials, publicitàries i/o informatives.

Conservació:

El termini de conservació de les dades personals facilitades serà el necessari per tal de donar compliment a les finalitats per les quals han estat recollides i, en concret, en el cas de prestació de serveis d’hostatgeria, durant el temps necessari per donar compliment a la prestació i, en el cas de tramesa de comunicacions informatives, comercials i/o publicitàries, mentre el titular no denegui l’autorització prestada a l’efecte.

En tot cas, el període de conservació s’estendrà per tot aquell temps que resulti necessari per donar compliment a obligacions legals o fer front a eventuals responsabilitats.

Seudonimització

En cas de conservació de les dades, aquestes seran conservades degudament seudonimitzades de forma que no hi hagi lloc a la identificació del seu titular.

Legitimació:

La legitimació per al tractament de les dades ve determinada pel complert i íntegre compliment de la prestació dels serveis d’hostatgeria contractats i, en el seu cas, per l’autorització conferida per el seu titular en relació a la finalitat per a la qual ha facilitat les dades.

Cessions i transferències:

Les dades facilitades només podran ser comunicades a tercers si així ho requereix la correcta i íntegra prestació del servei, i en aquells cassos en que sigui preceptiu per al compliment d’obligacions legals. En cap cas, seran utilitzades per a finalitats diferents a les autoritzades, llevat dels cassos en que la comunicació sigui legalment imposada.

Drets dels interessats:

  1. Accés: Consistent en el dret d’obtenir d’HOTEL TERRADETS, S.L., confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals i en quins termes i condicions.

  2. Rectificació: Consistent en el dret de modificació de les dades personals inexactes.

  3. Supressió: Consistent en el dret a obtenir l’eliminació de les dades personals de las bases de dades d’HOTEL TERRADETS, S.L. quan, entre d’altres cassos, les dades ja no siguin necessàries per a donar compliment a les finalitats per les que foren recollides.

  4. Oposició: Consistent en el dret d’oposar-se al tractament que porta a terme HOTEL TERRADETS, S.L., en determinades circumstàncies o per a determinades finalitats.

  5. Portabilitat: Consistent en el dret del titular de les dades a que aquestes li siguin facilitades en suport físic apte i suficient per tal de ser transmeses a un altre responsable.

  6. Limitació: Consistent en el dret del titular de les dades, a sol·licitar la limitació del tractament, de forma que no s’aplicaran a les seves dades les operacions de tractament que correspondrien.

Lloc i forma d’exercici dels drets.

Els interessats podran exercitar els seus drets mitjanant correu electrònic adreçat a administracio@hotelterradets.com, o bé per escrit adreçat a HOTEL TERRADETS, S.L., Carretera de Balaguer a Tremp, quilòmetre75, CELLERS, 25631, LLEIDA, sempre aportant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació, i fent constar de forma expressa quin és el dret que s’exercita i en quins termes.

Dret a reclamar davant l’entitat de control

Davant qualsevol vulneració dels seus drets o quan no s’hagi obtingut satisfacció a la petició d’exercici, els interessats ho poden posar en coneixement de la Agencia Española de Protección de Datos.

Per a aquests dies

Us recomanem

RESTAURANT DEL LLAC

RESTAURANT DEL LLAC

Sorprèn a qui més estimes

Més Informació

MENÚS DE NADAL I CAP D'ANY

Volem formar part del teves festes

Més Informació

Cap d'Any a Terradets!

Consulta les opcions per gaudir de l'última nit de l'any!

Més Informació