Carregant...

Avantatges

Avís de privacitat

Les dades personals facilitades són incorporades a una base de dades de la que és responsable HOTEL TERRADETS, S.L., amb CIF B-25249384, i amb seu a la Carretera de Balaguer a Tremp, quilòmetre 75 de Cellers (25631) LLEIDA.

Finalitat:

Les dades personals de referència seran tractades amb la finalitat de portar a terme correctament la prestació del servei d’hostatgeria en tots els seus termes i, en cas d’obtenir-se el consentiment exprés, per tal de remetre comunicacions comercials, publicitàries i/o informatives.

Conservació:

El termini de conservació de les dades personals facilitades serà el necessari per tal de donar compliment a les finalitats per les quals han estat recollides i, en concret, en el cas de prestació de serveis d’hostatgeria, durant el temps necessari per donar compliment a la prestació i, en el cas de tramesa de comunicacions informatives, comercials i/o publicitàries, mentre el titular no denegui l’autorització prestada a l’efecte.

En tot cas, el període de conservació s’estendrà per tot aquell temps que resulti necessari per donar compliment a obligacions legals o fer front a eventuals responsabilitats.

Seudonimització

En cas de conservació de les dades, aquestes seran conservades degudament seudonimitzades de forma que no hi hagi lloc a la identificació del seu titular.

Legitimació:

La legitimació per al tractament de les dades ve determinada pel complert i íntegre compliment de la prestació dels serveis d’hostatgeria contractats i, en el seu cas, per l’autorització conferida per el seu titular en relació a la finalitat per a la qual ha facilitat les dades.

Cessions i transferències:

Les dades facilitades només podran ser comunicades a tercers si així ho requereix la correcta i íntegra prestació del servei, i en aquells cassos en que sigui preceptiu per al compliment d’obligacions legals. En cap cas, seran utilitzades per a finalitats diferents a les autoritzades, llevat dels cassos en que la comunicació sigui legalment imposada.

Drets dels interessats:

  1. Accés: Consistent en el dret d’obtenir d’HOTEL TERRADETS, S.L., confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals i en quins termes i condicions.

  2. Rectificació: Consistent en el dret de modificació de les dades personals inexactes.

  3. Supressió: Consistent en el dret a obtenir l’eliminació de les dades personals de las bases de dades d’HOTEL TERRADETS, S.L. quan, entre d’altres cassos, les dades ja no siguin necessàries per a donar compliment a les finalitats per les que foren recollides.

  4. Oposició: Consistent en el dret d’oposar-se al tractament que porta a terme HOTEL TERRADETS, S.L., en determinades circumstàncies o per a determinades finalitats.

  5. Portabilitat: Consistent en el dret del titular de les dades a que aquestes li siguin facilitades en suport físic apte i suficient per tal de ser transmeses a un altre responsable.

  6. Limitació: Consistent en el dret del titular de les dades, a sol·licitar la limitació del tractament, de forma que no s’aplicaran a les seves dades les operacions de tractament que correspondrien.

Lloc i forma d’exercici dels drets.

Els interessats podran exercitar els seus drets mitjanant correu electrònic adreçat a administracio@hotelterradets.com, o bé per escrit adreçat a HOTEL TERRADETS, S.L., Carretera de Balaguer a Tremp, quilòmetre75, CELLERS, 25631, LLEIDA, sempre aportant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació, i fent constar de forma expressa quin és el dret que s’exercita i en quins termes.

Dret a reclamar davant l’entitat de control

Davant qualsevol vulneració dels seus drets o quan no s’hagi obtingut satisfacció a la petició d’exercici, els interessats ho poden posar en coneixement de la Agencia Española de Protección de Datos.

Per a aquests dies

Us recomanem

PISCINA OBERTA

Ja ho tenim tot llest per iniciar la temporada d'estiu.

Més Informació

CAPVESPRE DEL LLAC

El millor pla pels dijous de Juliol

Més Informació
RESTAURANT DEL LLAC

RESTAURANT DEL LLAC

Sorprèn a qui més estimes

Més Informació